Algemene Voorwaarden

Artikel 1
begripsbepaling:

1. De gebruiker: Profitis: Profitis eenmanszaak, gevestigd te Groningen, Verlengde Visserstraat 7A, 9718JA, KvK nummer: 60455039.
2. De cliënt: de persoon die zich per overeenkomst met Profitis verbindt ten doel gebruik te maken van de diensten van Profitis.
3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Profitis en de cliënt.
4. Partijen: Profitis en cliënt.
5. Online begeleiding: persoonlijke begeleiding verzorgd door de adviseurs en diens werknemers binnen Profitis, alsmede door Profitis ingeschakelde derden.
6. Gedeelde Informatie: informatie die aan de cliënt beschikbaar wordt gesteld door Profitis en de informatie die de cliënt deelt met Profitis.


Artikel 2
Toepasselijkheid:

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Profitis en (mogelijke) cliënten.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënten of derden wordt door Profitis uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
4. Indien de Gebruiker geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3
Totstandkoming en duur van de overeenkomst:

1. De overeenkomst tussen Profitis en de cliënt zal tot stand komen wanneer de cliënt de factuur betaald heeft.
2. De cliënt heeft het recht de overeenkomst binnen, de wettelijk voorgeschreven zeven werkdagen, na afsluiten van de overeenkomst te ontbinden. Na deze zeven werkdagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar. De eerste maand van het Master Pro-Plus pakket “zonder korting” kan binnen 14 dagen opgezegd worden en het geld zal worden geretourneerd aan de cliënt.
3. De overeenkomst heeft een duur van één (1) maand. De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn.


Artikel 4
Verplichtingen Profitis bij uitvoering van de overeenkoms
t:

1. Op Profitis rust de verplichting tot het, gelet op het doel, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de overeenkomt. De inhoud en het aantal deelnemers wordt bepaald door Sven Doensen. Profitis voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Profitis niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 5
Verplichtingen van de cliënt:

1. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de diensten die worden aangeboden door Profitis.
2. De cliënt vult alvorens het ontvangen van online begeleiding een intakeformulier in. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Dit intakeformulier wordt gebruikt als grondslag voor de persoonlijke begeleiding. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een opdrachtgever, voor deelname aan de diensten van Profitis, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
4. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht -aan het Lid.
5. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
6. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Profitis via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
7. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Profitis en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.


Artikel 6
Betaling:

1. Op de diensten van Profitis is het BTW 21%-tarief van toepassing. Op de lidmaatschappen van Profitis is het BTW 6%- tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Profitis gerechtigd de prijzen te verhogen. Profitis zal hierover de klant tijdig – in ieder geval 2 weken van te voren – schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
2. De betalingstermijn bedraagt tien dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is de cliënt na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en derhalve over het factuurbedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3. De cliënt zal het gehele bedrag in één keer overmaken naar rekeningnummer NL15 INGB 0006 5513 24 t.n.v. Profitis. De betalingen geschieden middels facturen in de mail van de cliënt. 14 dagen voor afronding van het abonnement wordt er een aanvraag gedaan tot verlenging bij de cliënt.

Contactgegevens

  Verlengde Visserstraat 7a, Groningen, Nederland

  +31 6 12 08 58 27

   svendoensen@profitis.nl

   of vul het formulier in op onze contactpagina

  KvK nummer: 60455039

Onze Fit Pakketten

Basis Pakket | Gratisaanmelden

Pro-Plus | € 5,99 per maand of € 25,99 per jaar |  aanmelden

Master Pro-Plus | 69,99 per maand |  aanmelden

Nieuwsbrief